Review Sách Nói Đắc Nhân Tâm Tác Giả Dale Carnegie | Đức Book

#Đức_Book #Đắc_Nhân_Tâm #Dale_Carnegie Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở … Đọc tiếp